Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

Adres: ul. Krasińskiego 41 A, 01-755 Warszawa
Telefon: 22 835 60 20
E-mail: sekretariat.orew@psoni.warszawa.pl

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Celem nadrzędnym OREW jest zapewnianie wychowankom kompleksowej, wielodyscyplinarnej terapii i edukacji świadczonej w odpowiednich warunkach z opieką dostosowaną do ich stanu psychofizycznego, potrzeb i możliwości rozwojowych. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do 25 roku życia z głębokim, znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z wadami sprzężonymi z niepełnosprawnością oraz deficytami neurologicznymi, na podstawie: 

 • orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
 • orzeczenia  poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W stosunku do przyjętych do placówki dzieci  opracowujemy indywidualny, wielodyscypilnarny pogram zgodny z ich rozpoznanymi potrzebami i zaleceniami specalistów.

Programy w trybie rocznym lub dwuletnim podlegają ewaluacji w kierunku tworzenia dzieciom nowych szans rozwojowych i przystosowawczych.

Zajęcia dla dzieci odbywają się codziennie w dwóch lokalizacjach:

1. przy ul. Krasińskiego 41a
2. przy ul. Wrzeciono 10 c

i są realizowane w formie: 

1. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – będących formą spełniania przez wychowanków obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
2. kształcenia specjalnego- obejmującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
3. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Programy w trybie rocznym lub dwuletnim podlegają ewaluacji w kierunku tworzenia dzieciom nowych szans rozwojowych i przystosowawczych.

Prowadzone  w OREW zajęcia obejmują szczególnie:

 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
 • wdrażanie do optymalnego poziomu samodzielności, 
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem i jego wielozmysłowe poznawanie,
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie,
  kształtowanie sposobów komunikowania się z najbliższym otoczeniem,
 • wdrażanie do podejmowania zróżnicowanej aktywności,

Zajęcia realizowane są w formie:

 • zespołowych oddziałów edukacyjno – terapeutycznych
 • zespołowych oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych
 • zajęć indywidualnych
 • wyjazdowych form rehabilitacji społecznej, np. : turnusach edukacyjno – terapeutycznych organizowanych w ciągu roku szkolnego w górach nad morzem lub jeziorami

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny realizuje terapię z zakresu Oddziału Dziennego dla Dzieci z Zaburzeniami wieku Rozwojowego.
Obejmujemy opieką pacjentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności: ruchową, intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami mowy, genetycznymi.
Pacjenci mają możliwość korzystać z różnych form terapii:ruchowej, logopedycznej, psychologicznej, muzycznej, zależnie od wskazań lekarskich.

Przyjmujemy pacjentów w przedziale wiekowym 0-18rż, a w przypadku osób posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego lub do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i po uzyskaniu Zgody z NFZ, do 24 – 25 rż, zależnie od przepisów.
Rodzaj i częstotliwość terapii jest dobierana indywidualnie do potrzeb pacjenta.
Przyjęcie do ośrodka odbywa się na podstawie ważnego skierowania od lekarza ubezpieczenia społecznego i według kolejności zgłoszenia, zgodnie z listą oczekujących.