Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Warszawskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  w Warszawie – Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym  i Ośrodku Rehabilitacyjnym NZOZ

Rozdział I 

Objaśnienie terminów

§1

 1. Administrator - podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych - Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  w Warszawie.
 2. Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci - wybrane informacje nt. warunków, sytuacji, sposobu funkcjonowania rodziny sprzyjające krzywdzeniu dziecka w rodzinie. Czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo, że dziecko doświadczy intencjonalnego lub nieintencjonalnego krzywdzenia, nieodpowiednich dla niego oddziaływań, które mogą spowodować zaburzenia w przebiegu jego rozwoju.
 3. Dane osobowe dziecka - każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka w sposób pośredni i bezpośredni.
 4. Dziecko - każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 5. Interwencja - proces mający na celu doprowadzenie do zmiany sytuacji dziecka, tj. zatrzymywanie krzywdzenia i zapewnienie bezpieczeństwa dziecka poprzez szybką i skuteczną reakcję.
 6. Krzywdzenie dziecka – wszystkie formy nieprawidłowego traktowania dzieci prowadzące do lub stwarzające ryzyko uszkodzenia ciała, krzywdy psychicznej, nieprawidłowego rozwoju, naruszenia godności lub śmierci. Krzywdzenie dzieci można podzielić na następujące kategorie: przemoc fizyczną, psychiczną, wykorzystywanie seksualne i zaniedbywanie.
 7. Placówka - Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy i Ośrodek Rehabilitacyjny NZOZ.
 8. Polityka - Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Warszawskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  w Warszawie – Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym (OREW) i Ośrodku Rehabilitacyjnym NZOZ (OR NZOZ). 
 9. Osoby odpowiedzialne za Politykę - Dyrektor OREW i Dyrektor OR NZOZ.
 10. Pracownicy - osoby zatrudnione w WK PSONI na podstawie umowy o pracę.
 11. Pozostały personel - osoby inne niż Pracownicy wykonujące zadania zlecone w WK PSONI na mocy odrębnych przepisów (stażyści, praktykanci, wolontariusze, zleceniobiorcy).
 12. Przemoc fizyczna - przemoc, w wyniku której dziecko doznaje faktycznej fizycznej krzywdy lub jest nią potencjalnie zagrożone. Krzywda ta następuje w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony rodzica lub innej osoby odpowiedzialnej za dziecko, lub której dziecko ufa, bądź która ma nad nim kontrolę. Przemoc fizyczna wobec dziecka może być czynnością powtarzalną lub jednorazową.
 13. Przemoc psychiczna - przewlekła, nie fizyczna, to szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem a osobą dorosłą. Obejmuje zarówno działania, jak i zaniechania. Zaliczamy do niej m.in.: niedostępność emocjonalną, zaniedbywanie emocjonalne, relację z dzieckiem opartą na wrogości, obwinianiu, oczernianiu, odrzucaniu, nieadekwatne do poziomu rozwoju dziecka interakcje, nieodpowiednie rozwojowo lub niekonsekwentne interakcje z dzieckiem, niedostrzeganie lub nieuznawanie indywidualności dziecka i granic psychicznych pomiędzy rodzicem, pracownikami lub pozostałym personelem a dzieckiem.
 14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z 04.05.2016 r.).
 15. Rodzic - osoba uprawniona do reprezentacji dziecka będąca, jego przedstawicielem ustawowym lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych, w tym na podstawie orzeczenia sądu, w szczególności rodzic zastępczy.
 16. WK PSONI – Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie.
 17. Wykorzystywanie seksualne - włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie potrafi ono w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego  społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, kontroli. Przez wykorzystywanie seksualne rozumiane jest również narażenie dziecka na odbiór treści erotycznych, na które dziecko nie jest gotowe.
 18. Zaniedbanie - niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju - potrzeb związanych z odżywianiem, ubiorem, schronieniem, higieną, opieką medyczną, kształceniem czy sferą psychiczną dziecka.
 19. Zespół interwencyjny - zespół powołany przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu mogą wejść: pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka, opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w placówce, inny pracownik wskazany przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ.

Cel Polityki

§2

Celem Polityki jest prezentacja ramowych zasad, standardów i wytycznych mających na celu uwrażliwienie wszystkich pracowników i pozostały personel na podejmowanie działań zmierzających do ochrony dzieci przed krzywdzeniem i podejmowanie adekwatnych interwencji oraz określenie działań profilaktycznych i interwencyjnych mających na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.

Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§3

 1. Pracownicy  oraz pozostały personel posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Polityki.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka  pracownicy podejmują rozmowę z rodzicami, motywując ich do szukania pomocy dla siebie i dziecka.
 3. Pracownicy i pozostały personel monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 4. Pracownicy i pozostały personel znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel - dziecko określonych w Polityce oraz Kodeksie postępowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do Polityki.
 5. Rekrutacja pracowników i pozostałego personelu do WK PSONI odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji. Zasady stanowią Załącznik nr 3 do Polityki.

Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie

§4

 1. W przypadku powzięcia przez personel podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, personel ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji Dyrektorowi OREW/Dyrektorowi OR NZOZ i sporządzenia notatki służbowej.
 2. Terapeuta za zgodą Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ informuje rodziców o podejrzeniu krzywdzenia dziecka.
 3. W trakcie rozmowy osoba wskazana przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ informuje rodziców dziecka o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego-procedura „Niebieskiej Karty" – w zależności od podejrzewanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).
 4. Po poinformowaniu rodziców, osoba wskazana przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ informuje właściwe instytucje, o których mowa w ust. 3.
 5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w ust. 3.
 6. Osoba wskazana przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ uczestnicząca w spotkaniu sporządza notatkę z przebiegu rozmowy z rodzicami oraz ze wszystkich podjętych działań i umieszcza ją w karcie dziecka.
 7. W przypadku stwierdzenia niezasadności podejrzenia krzywdzenia dziecka osoba wskazana przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ uczestnicząca w spotkaniu sporządza notatkę o zakończeniu procedury interwencji. Zaleca się dalszą obserwację sytuacji dziecka.
 8. W przypadku zasadności podejrzenia krzywdzenia dziecka osoba wskazana przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ lub osoba odpowiedzialna za Politykę opracowuje plan pomocy dziecku.
 9. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 1. podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa - zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
 2. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.
 3. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany rodzicom.

§5

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) osoba wskazana przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ  powołuje zespół interwencyjny.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan  pomocy  dziecku,  spełniający  wymogi  określone  w § 4 ust. 9 Polityki, na podstawie informacji przekazanych przez osobę wskazaną przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany rodzicom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 3. Dalej podejmowane są kroki opisane w §4 w ust. 2 - 6.

§6

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Polityki.
 2. Wszyscy pracownicy, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięli informacje o podejrzeniu krzywdzeniu dziecka są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracownika lub pozostały personel

§7

 1. Osoba, która ma uzasadnione podejrzenia bądź uzyskała informację, że dziecko jest krzywdzone przez pracowników/pozostały personel ma obowiązek przekazania jej Dyrektorowi OREW/Dyrektorowi OR NZOZ i sporządzenia notatki służbowej.
 2. Dyrektor OREW/Dyrektor OR NZOZ lub osoba go zastępująca wzywa na rozmowę wyjaśniającą osobę, której dotyczy sprawa. W spotkaniu może wziąć udział inny pracownik posiadający wiedzę na temat krzywdzenia dziecka.
 3. Spotkanie ma na celu omówienie sytuacji dziecka i zasadności podejrzeń oraz wypracowanie sposobu postępowania w tym konkretnym przypadku. Dyrektor OREW/Dyrektor OR NZOZ uzupełnia kartę interwencji z przebiegu rozmowy, która zawiera wnioski i postanowienia.
 4. W przypadku wykazania, że doszło do skrzywdzenia dziecka przez pracownika lub pozostały personel, Dyrektor OREW/Dyrektor OR NZOZ odsuwa osobę, która dopuściła się tego czynu od pracy z dziećmi i informuje o zdarzeniu rodziców, a także zawiadamia odpowiednie instytucje (policja/prokuratura).
 5. Wobec pracownika w stosunku, do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa podejmuje się kroki zgodne z Kodeksem Pracy oraz innym przepisami prawa.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pozostały personel (stażyści, praktykanci, wolontariusze, zleceniobiorcy), Dyrektor OREW/Dyrektor OR NZOZ odsuwa osobę, której dotyczy podejrzenie od pracy  z dziećmi oraz podejmuje kroki zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§8

Procedury działań w przypadku skarg w związku z podejrzeniem krzywdzenia dzieci przez pracowników lub pozostały personel zgłaszanych przez rodziców:

 1. Skargi mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie, z zastrzeżeniem obowiązku sporządzenia notatki, jeśli skarga jest zgłaszana ustnie przez rodzica. Notatka musi być podpisana przez wnoszącego skargę i przyjmującego zgłoszenie i zawierać: imię i nazwisko dziecka lub informacje mogące zidentyfikować dziecko wobec którego zachodzi podejrzenie krzywdzenia, datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz treść skargi.
 2. Procedura działań w przypadku skarg w związku z podejrzeniem krzywdzenia dzieci przez pracowników lub pozostały personel zgłaszanych przez rodziców obejmuje poniższe czynności:

a. Rozmowa Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ z rodzicem,

 1. Po otrzymaniu skargi zostaje uruchomiona procedura, której celem jest wyjaśnienie zdarzenia,
 2. O wszczęciu procedury należy poinformować rodzica,
 3. Spotkanie z rodzicem ma na celu omówienie sytuacji dziecka i zasadności podejrzeń oraz wypracowanie sposobu postępowania w tym konkretnym przypadku. Dyrektor OREW/Dyrektor OR NZOZ uzupełnia kartę interwencji z przebiegu rozmowy, która zawiera wnioski i postanowienia.
 1. W przypadku zasadności podejrzeń co do skrzywdzenia dziecka przez pracownika/pozostał personel Dyrektor OREW/Dyrektor OR NZOZ odsuwa pracownika od pracy z dziećmi, informuje o zdarzeniu rodziców dziecka i odpowiednie instytucje (policja/prokuratura)
 2. W przypadku stwierdzenia niezasadności skargi Dyrektor OREW/Dyrektor OR NZOZ sporządza pisemną odpowiedź dla rodziców dziecka o zakończeniu postępowania.

Rozdział V

Procedura postępowania w trakcie odbierania dziecka z OREW/OR NZOZ

§9

 1. Dziecko powinno być odbierane z OREW/OR NZOZ przez rodziców (o ile prawo do odebrania dziecka nie zostało ograniczone na mocy rozstrzygnięcia właściwego organu) lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo wskazaną w upoważnieniu do odbioru dziecka, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Polityki.
 2. W przypadku ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców (rodzic zgłasza ten fakt w OREW/OR NZOZ i przekłada kopię orzeczenia, która jest umieszczana w karcie dziecka). Pracownik jest zobligowany w trakcie wydawania dziecka do postępowania zgodnie ze złożonym w karcie dziecka dokumentem.
 3. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców lub osobom pozostającym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, dziecko nie będzie wydawane.
 4. Każdorazowa próba odebrania dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną do odbioru pozostającą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających musi być zgłoszona do Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ. Nakazuje się osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu placówki. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia placówki, wzywa się policję.
 5. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub osobami uprawnionymi do odbioru dziecka, wzywa się policję.
 6. Powtarzające się próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających będą zgłoszone przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ do odpowiednich instytucji w celu zbadania sytuacji rodzinnej dziecka.

Rozdział VI

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 10

 1. Placówka zobowiązuje się do ochrony wizerunku dziecka.
 2. Przetwarzanie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody rodziców.
 3. Pracownik lub pozostały personel uniemożliwia przedstawicielom mediów utrwalanie wizerunku dziecka na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica dziecka.

Rozdział VII

Zasady ochrony danych osobowych

§ 11

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w RODO.
 2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest WK PSONI.
 4. WK PSONI przetwarza dane osobowe dziecka wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny do zrealizowania celu, dla którego dane zostały zebrane. WK PSONI przestrzega zasady minimalizmu danych.
 5. Dane osobowe dzieci przetwarzane są wyłącznie w celu, dla którego zostały pozyskane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały pozyskane.
 6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych dziecka rodzic może skontaktować się z WK PSONI w formie pisemnej lub elektronicznej. Z Inspektorem Ochrony Danych WK PSONI rodzic może skontaktować się również w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: iod@psoni.warszawa.pl.
 7. Prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich poprawiania, a także inne prawa przysługujące względem danych osobowych przysługują rodzicom.
 8. Odbiorcą danych osobowych dziecka mogą być wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora lub podmioty upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 9. Dane osobowe dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

§ 12

 1. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem z zastosowaniem adekwatnych zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych, technicznych.
 2. Do przetwarzania danych osobowych dzieci dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 3. Osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych.

§ 13

 1. Pracownicy lub pozostały personel nie udziela informacji o dzieciach i ich rodzicach osobom nieupoważnionym, w tym przedstawicielom mediów.
 2. Pracownicy lub pozostały personel nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi oraz ich rodzicami.

Rozdział VIII 

Monitoring stosowania Polityki

§ 14

 1. Dyrektor OREW/Dyrektor OR NZOZ może wyznaczyć osobę do koordynowania Polityki. 
 2. Dyrektor OREW/Dyrektor OR NZOZ jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz zgłaszanie propozycji zmian w Polityce.
 3. Raz na kwartał standardy ochrony małoletnich zawarte w przedmiotowej Polityce są przeglądane i w razie potrzeby aktualizowane przez Dyrektora OREW/Dyrektora OR NZOZ bądź przez osobę przez nich wyznaczoną.

Rozdział IX 

Pozostałe postanowienia

§ 15

 1. Wszyscy pracownicy oraz pozostały personel podpisują oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu Polityki według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. 
 2. Nowo zatrudniani pracownicy przed przystąpieniem do realizacji obowiązków przechodzą szkolenie z Polityki i podpisują oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu Polityki według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.
 3. Dla pracowników organizuje się szkolenia przypominające o obowiązkach wynikających z Polityki, nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Szkolenia mogą być realizowane w formie zdalnej, w tym w formie nauki własnej w miejscu i czasie wybranym przez pracownika lub członka personelu.
 5. Politykę udostępnia się rodzicom do zapoznania się i stosowania poprzez  wywieszenie  w widocznym miejscu na terenie OREW/OR NZOZ.
 6. Dokumenty związane ze zgłoszonymi podejrzeniami dot. krzywdzenia dziecka, przechowuje się w teczce dziecka w placówce i/lub aktach osobowych pracownika lub dokumentach pozostałego personelu, w zależności od rodzaju zgłoszenia.
 7. Nadzór nad realizacją Polityki sprawuje Dyrektor OREW/Dyrektor OR NZOZ.


Załącznik nr 1 do Polityki

Wyodrębnia się trzy grupy czynników ryzyka, które mogą wskazywać na zagrożenie pojawienia się przemocy:

 1. Czynniki związane z dzieckiem

Choć dziecko nigdy nie jest winne doznawanej krzywdy, uznaje się, że niektóre jego cechy, związane np. ze stanem zdrowia, poziomem rozwoju, funkcjonowaniem czy pozycją w rodzinie, mogą bardziej narażać je na doświadczanie przemocy, ponieważ stanowią obciążenie psychiczne i fizyczne dla rodziców, w tym bezradność, poczucie winy, które mogą zamienić się w złość, bezsilność, a w konsekwencji wywołać agresję wobec dziecka lub jego odrzucenie. Wśród czynników ryzyka wyróżniamy:

• nieplanowana/niechciana ciąża

• przedwczesny poród

• poród bez pomocy medycznej

• niska waga urodzeniowa

• powikłania okołoporodowe

• poród z ciąży bliźniaczej lub mnogiej

• krótkie przerwy pomiędzy kolejnymi porodami

• długotrwały płacz

• nadmierne pobudzenie dziecka

• zaburzenia zachowania/ opozycyjno – buntownicze w tym zachowania niszczycielskie czy zachowania agresywne

• wiek dziecka (występowanie tzw. okresów krytycznych, w których jest większe prawdopodobieństwo pojawienia się pewnych rodzajów krzywdzenia)

• zależność od rodziców, pracowników charakteryzująca się mniejszą zdolnością dostosowania się do oczekiwań dorosłych, nierozwinięta umiejętność panowania dziecka nad emocjami

• przewlekłe choroby, choroby psychiczne, niepełnosprawność dziecka

• płeć

 1. Czynniki rodzinne, czyli cechy charakteryzujące funkcjonowanie rodziny oraz cechy poszczególnych jej członków:

• nieobecność fizyczna lub psychiczna rodziców

• samotne rodzicielstwo

• autorytarny styl rodzicielstwa

• doświadczanie przez rodzica przemocy w dzieciństwie

• wychowywanie się rodzica w placówce opiekuńczo-wychowawczej np. domu dziecka lub w rodzinie zastępczej

• uzależnienia

• brak wsparcia rodzica przez osoby w (najbliższym) otoczeniu rodzica

• obecność niespokrewnionych osób dorosłych w rodzinie

• kondycja psychiczna rodziców, wysoki poziom stresu, trudności emocjonalne

• konflikty, kryzysy dotykające członków rodziny

• rodzina zastępcza, rodzina adopcyjna

• karalność rodzica

• choroby, w tym somatyczne i psychiczne, rodzica np. depresja, nowotwór, niepełnosprawność

• obecność innych (spokrewnionych) osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania dziecka

 1. Czynniki związane ze środowiskiem społecznym:

• izolacja społeczna (ubogie kontakty rodziców z innymi osobami lub grupami oraz zamknięcie na relacje pozarodzinne)

• ograniczenie możliwości zaspokajania rodzinie potrzeb materialnych i zdrowotnych, złe warunki mieszkaniowe, ubóstwo

• przemoc i patologia w najbliższym otoczeniu rodziny

• wcześniejsze podejrzenia dotyczące krzywdzenia dziecka np. przeprowadzenie procedury Niebieskich Kart

• rodzina, w której w przeszłości odebrano dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej

ZWRACAJ UWAGĘ NA WYSTĘPUJĄCE W RODZINIE CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECKA!

Wystąpienie jednego lub nielicznych czynników ryzyka nie jest jednoznacznym sygnałem, że w rodzinie dochodzi do krzywdzenia dziecka. Jeżeli jednak liczba czynników zwiększa się lub jeden z nich nasila się, należy podjąć monitoring sytuacji dziecka i rodziny.

Pamiętaj, aby skonsultować się z Dyrektorem OREW/Dyrektorem OR NZOZ lub osobą odpowiedzialną za Politykę!


Załącznik nr 2 do Polityki

Zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko (Kodeks postępowania)

I. Ogólne zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi

Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Personel traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Personel realizując te cele działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, zleceniobiorców, stażystów, praktykantów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Polityki. Jesteś zobowiązany/a do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy Twoja reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Działaj w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji Twojego zachowania.

II. Komunikacja z dziećmi

 1. W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.
 2. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
 3. Nie wolno Ci stosować przemocy emocjonalnej i werbalnej w stosunku do dziecka, tj.: straszenia, upokarzania, oczerniania, dyskryminowania, grożenia, szantażowania, przezywania, zawstydzania, lekceważenia, wyśmiewania i obrażania dziecka. Nie wolno Ci krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
 4. Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej,  medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 5. Podejmując decyzje dotyczące dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, zawsze kieruj się jego dobrem.
 6. Nie wolno Ci zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do: aktywności bądź atrakcyjności seksualnej, treści związanych z przekonaniami religijnymi, politycznymi, społecznymi, oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby). Dotyczy to także adekwatnego stroju.
 7. Nie wolno Ci komentować ani przekazywać informacji na temat dziecka, szczególnie w jego obecności.

III. Działania z dziećmi:

 1. Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
 2. Unikaj faworyzowania dzieci.
 3. Nie wolno Ci nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.
 4. Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli pracownik nie został o tym poinformowany, nie wyraził na to zgody i nie uzyskał zgód rodziców oraz samych dzieci.
 5. Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.
 6. Nie wolno Ci wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców dziecka. Nie wolno Ci zachowywać się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych. 
 7. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dzieckiem przez pracownika lub pracownikiem/pozostałym personelem przez dziecko, muszą być raportowane Dyrektorowi OREW/Dyrektorowi OR NZOZ. Jeśli jesteś ich świadkiem reaguj stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych (albo zaangażowanych w sytuację) .

IV. Kontakt fizyczny z dziećmi

Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy, sytuacyjny oraz przede wszystkim stan zdrowia. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.

 1. Nie wolno Ci stosować przemocy fizycznej wobec dziecka, stosować kar cielesnych lub innych form fizycznego przymuszania dziecka, takich jak: uderzanie ręką, przedmiotem, szarpanie, klapsy, mocne ściskanie, przytrzymywanie wbrew woli (poza sytuacjami stanowiącymi zagrożenie dla siebie lub innych przez dziecko), popychanie i innych interakcji mogących skutkować obrażeniami ciała lub fizycznym cierpieniem dziecka.
 2. Nigdy nie dotykaj dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 3. Zawsze bądź przygotowany na wyjaśnienie swoich działań.
 4. Nie angażuj się w takie aktywności jak udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
 5. Zachowaj szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinieneś reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 6. Kontakt fizyczny z dzieckiem  nigdy nie może być niejawny  bądź ukrywany,  wiązać  się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji podporządkowania. Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym osobę odpowiedzialną i/lub postępuj zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
 7. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, unikaj innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu i w korzystaniu z toalety. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad dziećmi należą do Twoich obowiązków, zostaniesz przeszkolony w tym kierunku.


Załącznik nr 3 do Polityki

Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników i pozostałego personelu

 1. Poznaj dane kandydata/kandydatki, które pozwolą Ci jak najlepiej poznać jej/jego kwalifikacje, w tym stosunek do wartości podzielanych przez placówkę, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.

Pamiętaj, aby zatrudniane osoby (pracownicy lub pozostały personel) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, zweryfikuj dokumenty dotyczące:

 1. wykształcenia,
 2. kwalifikacji zawodowych,
 3. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.

W każdym przypadku zbierz dane pozwalające zidentyfikować zatrudnianą osobę, niezależnie od podstawy zatrudnienia, tj.:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
 1. Możesz poprosić kandydata/kandydatkę o referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Możesz prosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Nie możesz samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają Cię w tym zakresie przepisy RODO oraz Kodeksu pracy.

 1. Pobierz dane osobowe kandydata/kandydatki, w tym dane potrzebne do sprawdzenia jej/jego danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o ile zezwalają na to przepisy obowiązującego prawa.

Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 jesteśmy zobowiązani sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym- rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl

Aby sprawdzić osobę w Rejestrze potrzebujemy następujących danych kandydata/kandydatki:

 1. imię i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. pesel,
 4. nazwisko rodowe,
 5. imię ojca,
 6. imię matki.

Wydruk z Rejestru należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

 1. Odbierz od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające, że osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, o ile zezwalają na to przepisy obowiązującego prawa.


OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o:

• zatrudnienie w WK PSONI na podstawie umowy o pracę

• zatrudnienie w WK PSONI na podstawie umowy cywilnoprawnej

• wolontariat,

• staż,

• praktykę zawodową,

w trybie określonym w art. 15 i 18 lub art. 39 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204 ze zm.) i w związku z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304) oświadczam, że:

• daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

(podpis osoby składającej oświadczenie)

• nie jestem i nie byłem(-am) pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mi zawieszona ani ograniczona,

(podpis osoby składającej oświadczenie)

• nie zostałem(-am) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,

(podpis osoby składającej oświadczenie)

• nie zostałem(-am) skazana za przestępstwo na tle seksualnym i nie figuruję w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zmianie którejkolwiek okoliczności wskazanej powyżej, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia.

(podpis osoby składającej oświadczenie)


Załącznik nr 4 do Polityki

KARTA Z PRZEBIEGU INTERWENCJI

Imię i nazwisko dziecka

Przyczyna interwencji (forma podejrzenia krzywdzenia)

Osoba zawiadamiająca o podejrzewanym krzywdzeniu

Opis podjętych działań Data:

Działania:

Spotkania z rodzicem dziecka/pracownikiem placówki Data:

Opis spotkania:

Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)

• Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

• Wniosek o wgląd w sytuację dziecka/ rodziny;

• Inny rodzaj interwencji, jaki?

·········································································································

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję), data interwencji


Załącznik nr 5 do Polityki

Oświadczenie pracownika/pozostałego personelu o zapoznaniu się z Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem w _______________

Warszawa, dnia...........................

______________

Imię i nazwisko

_____________

Miejsce pracy

_____________

Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałem/łam się z Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ________________________ i zobowiązuje się do jej stosowania.

czytelny podpis


Załącznik nr 6 do Polityki

……………………………….., dn. …………………….

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Ja niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana

.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

numer PESEL

..........................................................  
PESEL

do odbioru mojego dziecka

.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszczającego do ……………………...............................................................................................

Upoważnienie ważne jest na czas nieokreślony/określony*)

tj. od ..................................................................... do .................................................................

Warunkiem wydania dziecka wskazanej osobie jest potwierdzenie tożsamości upoważnionej osoby przez pracownika placówki.

Oświadczam(y), że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z placówki przez wskazaną wyżej osobę. 


.....................................................................................................................................................

podpis(y) rodziców

*) niepotrzebne skreślić