Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Klauzula informacyjna

 1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 55, 00-873 Warszawa (WK PSONI). 
 2. Zakres danych. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych.
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych WK PSONI w formie tradycyjnej na adres siedziby, tj. ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@psoni.warszawa.pl.
 4. Cele i podstawa przetwarzania. W związku ze złożeniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w WK PSONI, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:
  • wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy w WK PSONI, w tym udokumentowania złożenia dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacyjnym: 
   • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (RODO) – w zakresie przetwarzania danych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podanie danych w tym zakresie będzie traktowane jako zgoda na ich przetwarzanie,
   • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku chęci wzięcia udziału również w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy w WK PSONI,
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji w zakresie wynikającym z kodeksu pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu pracy będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 2. Odbiorcy danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które realizują na rzecz WK PSONI określone usługi, m.in.: obsługa prawna, obsługa i wsparcie technologii, usługi przechowywania danych, łączenia i analizy danych (firmy hostingowe, dostawcy usług IT).
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy w WK PSONI Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 4. Okres przechowywania. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę WK PSONI może przetwarzać do czasu jej wycofania albo ustalenia przez WK PSONI, że dane zdezaktualizowały się. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych WK PSONI może przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów WK PSONI stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie mogą być przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w WK PSONI.
 5. Pouczenie o prawach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Prawo do skargi. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Sprzeciw. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. WK PSONI przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla WK PSONI ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą WK PSONI niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Cofnięcie zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez bezpośredni kontakt z WK PSONI w formie pisemnej na adres siedziby WK PSONI, z dopiskiem „Dane osobowe”, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@psoni.warszawa.pl. W przypadku skorzystania z tego prawa WK PSONI zaprzestanie przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.