Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wilcza”

Adres: ul.Wilcza 9a m. 3, 00- 538 Warszawa
Telefon: 22 623 81 33
E-mail: sds.wilcza@psoni.warszawa.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem dziennego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin prowadzonym przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną , w swojej działalności staramy się realizować cele z zakresu pomocy społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wilczej 9a m3 jest czynny do poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00. Zajęcia prowadzone na jego terenie przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu od umiarkowanego do znacznego liczba miejsc to 25. W godzinach pracy placówka udziela oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie pomocy społecznej, pomaga w kształtowaniu stosunków z otoczeniem, usamodzielnianiu, samoobsłudze i integracji społecznej.

W  ramach pracy z uczestnikami placówka realizuje zadania wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku  wraz z późniejszymi zmianami, dostosowując działalność do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Nasze działania to :

 1. Organizacja całokształtu zajęć w celu realizacji indywidualnych planów postępowania. 
 2.  Zapewnianie właściwego poziomu świadczonych usług
 3. Pomoc w dostępie do świadczeń  medycznych i rehabilitacyjnych.
 4. Utrzymanie dobrej formy: psychicznej, fizycznej i intelektualnej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników.
 5. Wsparcie  poczucia własnej wartości , pewności siebie , odwagi , bezpieczeństwa i sensu życia. 
 6. Prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej.
 7.  Dbałość  o bezpieczne i higieniczne warunki  zajęć.
 8. Rozwój sprawności motorycznej i psychofizycznej.
 9. Rozwój, gotowości i umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów.
 10. Rozwój porozumiewania się w formach werbalnych i poza werbalnych.
 11. Integracja poprzez poprawę sprawności w funkcjonowaniu codziennym w domu ,ośrodku i środowisku lokalnym.
 12. Rozwój poznawczy( zainteresowanie i rozumienie siebie i otoczenia, związki przyczynowo -skutkowe, przewidywanie i inne przejawy logicznego myślenia).
 13. Opieka oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych.
 14. Ochrona praw i interesów osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 15. Kształtowanie dążeń do większej samodzielności życiowej.
 16. Współpraca z rodziną w bieżącym rozwiązywaniu problemów, a także w kształtowaniu właściwych postaw.
 17. Zapewnienie jednego ciepłego posiłku w ramach pracowni kulinarnej.

W placówce prowadzone są treningi :

Trening funkcjonowania w codziennym życiu

 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • Trening umiejętności spędzania wolnego czasu
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Terapię ruchową
 • Muzykoterapię

Pomagamy również w :

 • Poradnictwie psychologicznym
 • W załatwianiu spraw urzędowych
 • W załatwianiu spraw urzędowych
 • W dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

Zapewniamy

 • Niezbędną opiekę w czasie pobytu w placówce