Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Ośrodek Wsparcia „Walecznych”

Adres: ul. Walecznych 25 lok. 10, 03-916 Warszawa
Telefon: 22 617 61 41
E-mail: ow@psoni.warszawa.pl

Ośrodek Wsparcia „Walecznych” działa w strukturach Warszawskiego Koła PSONI od 1988 roku. Placówka mieści się  przy ul. Walecznych 25/10 w Warszawie. 

W placówce od 1 grudnia 2021 roku do 30 listopada 2024 roku realizowane jest zadanie publiczne 

pn.: Ośrodek Wsparcia „Walecznych” w ramach umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art.16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie współfinansowane przez m. st. Warszawa.

Oferta ośrodka skierowana jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które z uwagi na swoje deficyty rozwojowe i trudną sytuację na rynku pracy nie znalazły zatrudnienia po szkole średniej. 

Program placówki jest odpowiedzią na potrzeby tych osób w zakresie określenia przynależności do grupy społecznej, potrzeby samorealizacji i rozwoju zainteresowań. Realizowane zadania składają się na działania wspierające uczestników i ich rodziny, zapobiegając tym samym ich wykluczeniu społecznemu. 

Nakierowane są na maksymalne usamodzielnianie tych osób w życiu codziennym oraz rozszerzają w znacznym stopniu wachlarz możliwości czynnego funkcjonowania społecznego. Powtarzanie oraz systematyczność wykonywania wyuczonych zachowań i aktywności są koniecznym warunkiem utrzymania osiąganych w procesie terapii nowych jakości w ich funkcjonowaniu. Wsparcie świadczone w placówce ma charakter kompleksowy i systematyczny, a prowadzone zajęcia wspierają lepsze funkcjonowanie uczestników w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. 

Głównym celem realizowanego zadania jest rozwinięcie i podtrzymanie umiejętności społecznych i zaradności życiowej osób dorosłych z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin poprzez: 

  • prowadzenie zajęć usprawniających i aktywizujących; 
  • współpracę z rodziną/opiekunami uczestników. 

Obecnie uczestnikami placówki jest 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także osoby z niepełnosprawnością sprzężoną: o ograniczonej sprawności motorycznej, z zaburzeniami widzenia, słyszenia, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z dysfunkcją narządu ruchu. 

Placówka działa przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.30.
Działania prowadzone w placówce mają na celu kompleksową terapię uczestników z wykorzystaniem różnorodnych form wsparcia. Istotnym elementem realizowanego programu są działania wspierająco-aktywizujące dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników. Odpowiadają na potrzeby z zakresu samorealizacji, poczucia integralności z grupą i zwiększaniu samodzielności.

Działania dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia odbywają się indywidualnie i/lub grupowo i obejmują: trening funkcjonowania w życiu codziennym (w tym trening kulinarny, trening porządkowy, budżetowy, trening samoobsługi, trening dbałości  o wygląd zewnętrzny i higieniczny), trening umiejętności społecznych, zajęcia artystyczne/rękodzielnicze (w tym zajęcia plastyczne i zajęcia teatralne), trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening usprawniania fizycznego oraz zajęcia muzyczne. W placówce organizowane jest także wsparcie dla rodziców/opiekunów uczestników zadania w ramach konsultacji z zespołem wspierająco-aktywizującym. W zależności od potrzeb odbywają się spotkania, zebrania i warsztaty oraz wsparcie psychologiczne. 

Można nas obserwować na FB