Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557
2 września 2021

Zawiadomienie o Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Członków 2021 r

Warszawa,  25 sierpnia 2021r.

Szanowni Państwo 

Członkowie WK PSONI 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Komisaryczny Warszawskiego Koła PSONI zawiadamia, że dnia 18 września 2021 roku,  w  siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85, ul. Elektoralna 12-14, 00- 139 Warszawa, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Zebranie rozpocznie się o godz. 11.00 

W przypadku, gdy ilość obecnych członków będzie niższa niż połowa ogólnej liczby, drugi termin Zebrania ustala się  na godz. 11.15.

Informujemy również, że Regulamin Walnego Zebrania Członków WK PSONI oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła będą dostępne na stronie internetowej Koła, tj. www.psoni.warszawa.pl od dnia 8 września 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym wszystkich obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).
 6. Sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem i przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Przerwa.
 10. Informacja o trybie zgłaszania kandydatów do Zarządu i trybie głosowania (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna).
 11. Zgłaszanie kandydatów (Komisja Wyborcza).
 12. Wybory Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektora.
 13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 15. Przerwa.
 16. Ogłoszenie wyników wyborów.
 17. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.
 18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Komisaryczny informuje, że zgodnie z Regulaminem Koła PSONI § 8, punkt 6. niedopuszczalne jest głosowanie przez zastępstwo.

W związku z powyższym w głosowaniu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym mogą wziąć udział wyłącznie obecni na nim członkowie Warszawskiego Koła PSONI.

Prosimy o obecność!

Z poważaniem 

Zarząd Komisaryczny WK PSONI