Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557
28 marca 2018

Dodatkowe informacje o udziale w projekcie: „Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Projekt RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17

„Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Celem projektu jest zwiększenie w okresie realizacji projektu na obszarze województwa mazowieckiego dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPD poprzez udzielenie świadczeń w ramach programu

Przewidziana liczba uczestników projektu: 104 osoby

Przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikacja do projektu:

1. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane : mailowo, telefonicznie oraz osobiście:
a. e-mail: projekt.mpdz@psoni.warszawa.pl
b. telefonicznie: 22 835 60 20
c. osobiście w Ośrodku Rehabilitacyjnym przy ul. Krasińskiego 41A w Warszawie
2. Zgłoszenia będą ewidencjonowane w „Rejestrze osób aplikujących do programu” i będą zawierały dane tj.:
a. imię i nazwisko dziecka ubiegającego się o udział w programie;
b. wiek dziecka ubiegającego się o udział w programie;
c. imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka ubiegającego się o udział w programie;
d. kontakt do rodzica/opiekuna dziecka ubiegającego się o udział w programie:
– numer telefonu
– adres korespondencyjny
– adres e-mail
– inne dane niezbędne do prowadzenia działań w zakresie programu
e. Odmowa podania danych wymaganych w „Rejestrze osób aplikujących do programu” będzie jednoznaczna z rezygnacją z aplikacji do programu.
f. O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.
g. Uczestnicy programu będą włączani do programu do momentu osiągnięcia limitu osób zadeklarowanego w programie przez świadczeniodawcę.
h. Osoby które nie zakwalifikują się do programu ze względu na przekroczenie limitu uczestników programu, będą wpisane na listę rezerwową i będą miały możliwość uczestnictwa w programie w przypadku zwolnienia się miejsca (pod warunkiem pozytywnej weryfikacji kryteriów włączenia do programu).
i. Kwalifikacja wykonywana będzie przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej,
j. Chęć udziału w programie musi zostać potwierdzona przez rodzica/opiekuna osoby aplikującej do programu poprzez złożony w Ośrodku Rehabilitacyjnym prawidłowo wypełniony druk „Świadomej zgody na udział w programie” – do pobrania ze strony internetowej www.psoni.wawrszawa.pl oraz dostępny w sekretariacie Ośrodka,

Kryteria włączenia do programu / Do programu zostaną zakwalifikowane tylko te osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie kryteria włączenia

1. Osoba aplikująca do programu musi być w wieku pomiędzy 5 a 18 lat,
2. Miejscem zamieszkania osoby aplikującej do programu musi być województwo mazowieckie,
3. Rozpoznanie Mózgowego Porażenia Dziecięcego (dalej MPD) – weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie,
4. Poziom funkcjonalny od 1 do 4 wg. Klasyfikacji GMFCS (Gross Motor Function Classification System);
5. Umiejętność samodzielnego chodzenia z wykorzystaniem wspomagania w postaci pomocy ortopedycznych (kule, trójnogi, balkonik, łuski) lub asysty drugiej osoby;
6. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem wyżej wymienionych pomocy lub trzymając za rękę osobę towarzyszącą;
7. Umiejętność komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych;
8. Brak aktywnej padaczki lekoopornej;
9. Brak dysproporcji lub dysproporcje w długości kończyn dolnych nie większe niż 2 cm;
10.Brak utrwalonych przykurczów i/lub deformacji kostno-stawowych;
11. Brak ciężkiej osteoporozy;
12. Brak niestabilności kostno-stawowych (np.: zwichnięcia stawów, złamania,) uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
12. Brak zmian zapalnych skóry i/lub otwartych uszkodzeń skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu ;
13. Brak przeciwwskazań do treningu na bieżni (np.: choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu);
14. Maksymalnie jednokrotne uczestnictwo w programie pn.: „Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” lub innym, komplementarnym programie finansowanym ze środków publicznych w danym roku kalendarzowym;

Niespełnienie choćby jednego z kryteriów włączenia będzie skutkowało zakończeniem kwalifikacji z wynikiem negatywnym.

Po zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w programie zostaną wykonane badania początkowe z użyciem testów funkcjonalnych oceniających lokomocję.

Na podstawie ich wyników i potrzeb danego uczestnika zostanie wyznaczony indywidualny cel terapii zgodny z zasadą SMART. Osiągnięcie tego celu zostanie zweryfikowane po zakończeniu cyklu terapeutycznego.

Cykl terapeutyczny:

1. Jeden cykl terapeutyczny składa się z 15 sesji terapeutycznych,
2. Jedna sesja terapeutyczna trwa około 60 minut. W ciągu tego czasu następuje:
a. przymocowanie pacjenta do urządzenia,
b. trening trwający w zależności od zmęczenia i motywacji pacjenta ok. 45 min,
c. odpięcie zabezpieczenia i odłączenie pacjenta,
d. Po każdej sesji terapeutycznej zostanie sporządzone podsumowanie na cele monitoringu i ewaluacji działań programu.
e. Po zakończeniu cyklu terapeutycznego u osób zakwalifikowanych do programu będą wykonane badania końcowe (takie same badania jak w przypadku badań początkowych)

Wyłączenie z udziału w programie:

W przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych kryteriów wyłączenia, świadczenia zostaną przerwane, a uczestnik zakończy udział w programie.

Kryteria wyłączenia z programu:

1. Przedłożenie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu pisemnej rezygnacji z udziału dziecka w dalszych działaniach programu,
2. Wystąpienie aktywnej padaczki lekoopornej (występowanie ataków w trakcie sesji terapeutycznych) uniemożliwiającej trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu,
3. Niestabilność kostno-stawowa (np.: zwichnięcia stawów, złamania,) uniemożliwiająca trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
4. Zmiany zapalne skóry i/lub otwarte uszkodzenia skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych uniemożliwiające trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
5. Nieusprawiedliwiona absencja na 5 sesjach terapeutycznych.

Informacje organizacyjne programu:

1. Świadczenia w ramach programu są udzielane uczestnikom programu bezpłatnie,
2. Udział w programie jest dobrowolny,
3. Dopuszczalne jest uczestnictwo w programie więcej niż jeden raz,
4. Jedna osoba może uczestniczyć w programie maksymalnie 2 razy w roku, 6 razy w ciągu 3 lat trwania programu z zastrzeżeniem, że w roczny limit uczestnictwa w programie włącza się uczestnictwo w innych, komplementarnych programach finansowanych ze środków publicznych,
5. W przypadku osób uczestniczących kolejny raz w programie nie wykonuje się badań początkowych. Jako wyniki badań początkowych wykorzystuje się wyniki uzyskane podczas badań końcowych ostatniego uczestnictwa w programie,
6. Do wykonania 1 cyklu terapeutycznego (15 sesji) wykorzystany będzie stacjonarny robot G-EO System,
7. Świadczenia rehabilitacyjne z zastosowaniem robota G-EO System nie są finansowane z NFZ.
8. Świadczenia w ramach programu będą udzielane przez personel posiadających odpowiednie kwalifikacje,
9. Dokumentacja medyczna powstająca w związku z realizacją programu będzie prowadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych,
10. Kwalifikacja do programu będzie odbywała się w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Warszawie przy ul. Krasińskiego 41A.
11. Świadczenia rehabilitacyjne w ramach projektu będą udzielane w Centrum Rehabilitacji Constance Care w Kierszku przy ul. Działkowej 125.

Ewaluacja i ocena programu

1. W trakcie i po zakończeniu realizacji programu prowadzony będzie monitoring udzielanych w ramach programu świadczeń,
2. Osoby uczestniczące w programie oraz ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji uczestników programu,
3. Badanie opinii zostanie przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza ankietowego,
4. Rodzic/opiekun każdego z dzieci biorących udział w programie, po zakończeniu cyklu terapeutycznego, zostanie poproszony wypełnienie ankiety i przekazanie jej Constance Care,
4. Rodzic/opiekun każdego z dzieci biorących udział w programie, po zakończeniu cyklu terapeutycznego, zostanie poproszony wypełnienie ankiety i przekazanie jej Constance Care,

Zakończenie udziału w programie

Uczestnik zakończy udział w programie w przypadku, gdy:

a. Zaistnieje którekolwiek z kryteriów wyłączenia,
b. Zostaną mu udzielone wszystkie świadczenia przewidziane w programie (max. 6 cykli terapeutycznych w ciągu 3 lat),

Plik do pobrania