18.05.2018: Sprawozdania - z menu górnego należy wybrać zakładkę "O NAS" następnie po lewej stronie otworzyć zak ...więcej
Menu ::.


Informacje
18.05.2018
Sprawozdania
26.01.2018
OFERTY


Partnerzy
 
Nasza misja i cele
Naszą misją jest:

dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,
wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest:

działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

Zadania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną obejmują w szczególności:

rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
inicjowanie rozwiązań prawnych,
organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
szkolenia rodziców i profesjonalistów,
działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Członkami Stowarzyszenia są:

rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest członkiem Inclusion International - Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Inclusion Europe oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (członka European Disability Forum).

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Partnerzy   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74, tel./fax. 0-22 624-92-05
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557      PKD 9499Z

Projekt i wykonanie: attim.pl