17.05.2019: Walne zebranie 2019 -
Przypominamy o Zebraniu Walnym w niedzielę 19 maja 2019 r. na ul. Elektoralnej 12/14 (tam gdzi... więcej
Informacje


02.04.2019
Turnusy 2019


18.05.2018
Sprawozdania26.01.2018
OFERTY


Partnerzy 
Dodatkowe informacje o udziale w projekcie: "Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"

Projekt RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17


"Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"

Celem projektu jest zwiększenie w okresie realizacji projektu na obszarze województwa mazowieckiego dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPD poprzez udzielenie świadczeń w ramach programu

Przewidziana liczba uczestników projektu: 104 osoby

Przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikacja do projektu:

 1. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane : mailowo, telefonicznie oraz osobiście:
  1. e-mail: projekt.mpdz@psoni.warszawa.pl
  2. telefonicznie: 22 835 60 20
  3. osobiście w Ośrodku Rehabilitacyjnym przy ul. Krasińskiego 41A w Warszawie
 2. Zgłoszenia będą ewidencjonowane w "Rejestrze osób aplikujących do programu" i będą zawierały dane tj.:
  1. imię i nazwisko dziecka ubiegającego się o udział w programie;
  2. wiek dziecka ubiegającego się o udział w programie;
  3. imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka ubiegającego się o udział w programie;
  4. kontakt do rodzica/opiekuna dziecka ubiegającego się o udział w programie:
   • numer telefonu
   • adres korespondencyjny
   • adres e-mail
   • inne dane niezbędne do prowadzenia działań w zakresie programu
  5. Odmowa podania danych wymaganych w "Rejestrze osób aplikujących do programu" będzie jednoznaczna z rezygnacją z aplikacji do programu.
  6. O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.
  7. Uczestnicy programu będą włączani do programu do momentu osiągnięcia limitu osób zadeklarowanego w programie przez świadczeniodawcę.
  8. Osoby które nie zakwalifikują się do programu ze względu na przekroczenie limitu uczestników programu, będą wpisane na listę rezerwową i będą miały możliwość uczestnictwa w programie w przypadku zwolnienia się miejsca (pod warunkiem pozytywnej weryfikacji kryteriów włączenia do programu).
  9. Kwalifikacja wykonywana będzie przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej,
  10. Chęć udziału w programie musi zostać potwierdzona przez rodzica/opiekuna osoby aplikującej do programu poprzez złożony w Ośrodku Rehabilitacyjnym prawidłowo wypełniony druk "Świadomej zgody na udział w programie" - do pobrania ze strony internetowej www.psoni.wawrszawa.pl oraz dostępny w sekretariacie Ośrodka,
 3. Kryteria włączenia do programu / Do programu zostaną zakwalifikowane tylko te osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie kryteria włączenia /

  1. Osoba aplikująca do programu musi być w wieku pomiędzy 5 a 18 lat,
  2. Miejscem zamieszkania osoby aplikującej do programu musi być województwo mazowieckie,
  3. Rozpoznanie Mózgowego Porażenia Dziecięcego (dalej MPD) - weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie,
  4. Poziom funkcjonalny od 1 do 4 wg. Klasyfikacji GMFCS (Gross Motor Function Classification System);
  5. Umiejętność samodzielnego chodzenia z wykorzystaniem wspomagania w postaci pomocy ortopedycznych (kule, trójnogi, balkonik, łuski) lub asysty drugiej osoby;
  6. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem wyżej wymienionych pomocy lub trzymając za rękę osobę towarzyszącą;
  7. Umiejętność komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych;
  8. Brak aktywnej padaczki lekoopornej;
  9. Brak dysproporcji lub dysproporcje w długości kończyn dolnych nie większe niż 2 cm;
  10. Brak utrwalonych przykurczów i/lub deformacji kostno-stawowych;
  11. Brak ciężkiej osteoporozy;
  12. Brak niestabilności kostno-stawowych (np.: zwichnięcia stawów, złamania,) uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
  13. Brak zmian zapalnych skóry i/lub otwartych uszkodzeń skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu ;
  14. Brak przeciwwskazań do treningu na bieżni (np.: choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu);
  15. Maksymalnie jednokrotne uczestnictwo w programie pn.: "Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" lub innym, komplementarnym programie finansowanym ze środków publicznych w danym roku kalendarzowym;

  Niespełnienie choćby jednego z kryteriów włączenia będzie skutkowało zakończeniem kwalifikacji z wynikiem negatywnym.

  Po zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w programie zostaną wykonane badania początkowe z użyciem testów funkcjonalnych oceniających lokomocję.

  Na podstawie ich wyników i potrzeb danego uczestnika zostanie wyznaczony indywidualny cel terapii zgodny z zasadą SMART. Osiągnięcie tego celu zostanie zweryfikowane po zakończeniu cyklu terapeutycznego.

   

  Cykl terapeutyczny:

  1. Jeden cykl terapeutyczny składa się z 15 sesji terapeutycznych,
  2. Jedna sesja terapeutyczna trwa około 60 minut. W ciągu tego czasu następuje:
   1. przymocowanie pacjenta do urządzenia,
   2. trening trwający w zależności od zmęczenia i motywacji pacjenta ok. 45 min,
   3. odpięcie zabezpieczenia i odłączenie pacjenta,
   4. Po każdej sesji terapeutycznej zostanie sporządzone podsumowanie na cele monitoringu i ewaluacji działań programu.
   5. Po zakończeniu cyklu terapeutycznego u osób zakwalifikowanych do programu będą wykonane badania końcowe (takie same badania jak w przypadku badań początkowych)

  Wyłączenie z udziału w programie:

  W przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych kryteriów wyłączenia, świadczenia zostaną przerwane, a uczestnik zakończy udział w programie.

  Kryteria wyłączenia z programu:

  1. Przedłożenie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu pisemnej rezygnacji z udziału dziecka w dalszych działaniach programu,
  2. Wystąpienie aktywnej padaczki lekoopornej (występowanie ataków w trakcie sesji terapeutycznych) uniemożliwiającej trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu,
  3. Niestabilność kostno-stawowa (np.: zwichnięcia stawów, złamania,) uniemożliwiająca trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
  4. Zmiany zapalne skóry i/lub otwarte uszkodzenia skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych uniemożliwiające trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
  5. Nieusprawiedliwiona absencja na 5 sesjach terapeutycznych.

  Informacje organizacyjne programu:

  1. Świadczenia w ramach programu są udzielane uczestnikom programu bezpłatnie,
  2. Udział w programie jest dobrowolny,
  3. Dopuszczalne jest uczestnictwo w programie więcej niż jeden raz,
  4. Jedna osoba może uczestniczyć w programie maksymalnie 2 razy w roku, 6 razy w ciągu 3 lat trwania programu z zastrzeżeniem, że w roczny limit uczestnictwa w programie włącza się uczestnictwo w innych, komplementarnych programach finansowanych ze środków publicznych,
  5. W przypadku osób uczestniczących kolejny raz w programie nie wykonuje się badań początkowych. Jako wyniki badań początkowych wykorzystuje się wyniki uzyskane podczas badań końcowych ostatniego uczestnictwa w programie,
  6. Do wykonania 1 cyklu terapeutycznego (15 sesji) wykorzystany będzie stacjonarny robot G-EO System,
  7. Świadczenia rehabilitacyjne z zastosowaniem robota G-EO System nie są finansowane z NFZ.
  8. Świadczenia w ramach programu będą udzielane przez personel posiadających odpowiednie kwalifikacje,
  9. Dokumentacja medyczna powstająca w związku z realizacją programu będzie prowadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych,
  10. Kwalifikacja do programu będzie odbywała się w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Warszawie przy ul. Krasińskiego 41A.
  11. Świadczenia rehabilitacyjne w ramach projektu będą udzielane w Centrum Rehabilitacji Constance Care w Kierszku przy ul. Działkowej 125.

  Ewaluacja i ocena programu

  1. W trakcie i po zakończeniu realizacji programu prowadzony będzie monitoring udzielanych w ramach programu świadczeń,
  2. Osoby uczestniczące w programie oraz ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji uczestników programu,
  3. Badanie opinii zostanie przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza ankietowego,
  4. Rodzic/opiekun każdego z dzieci biorących udział w programie, po zakończeniu cyklu terapeutycznego, zostanie poproszony wypełnienie ankiety i przekazanie jej Constance Care,
  5. Wyniki ankiet satysfakcji uczestników programu posłużą do oceny jakość udzielonych świadczeń oraz do badania opinii o realizowanej inicjatywie

  Zakończenie udziału w programie

  Uczestnik zakończy udział w programie w przypadku, gdy:

  1. Zaistnieje którekolwiek z kryteriów wyłączenia,
  2. Zostaną mu udzielone wszystkie świadczenia przewidziane w programie (max. 6 cykli terapeutycznych w ciągu 3 lat),

  Plik do pobrania:

  Świadoma zgoda na udział w programieStrona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Kto nam pomaga   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557

Projekt i wykonanie: attim.pl